Zásady ochrany osobných údajov

Účinnosť od : 25.5.2018

Úvodné ustanovenia

Spoločnosť Joe Laughter, s.r.o., so sídlom K Surdoku 1, Prešov 080 01, Slovensko, IČO: 48 121 584, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka 31896/P (“Joe Laughter s.r.o.” alebo “my”), ako prevádzkovateľ sa zaväzuje chrániť osobné údaje svojich zákazníkov v súlade so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov – Nariadenie
Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie č.2016/679 (“General Data Protection Regulation” alebo “GDPR”). Tieto podmienky ochrany súkromia popisujú, ako zhromažďujeme, spracúvame a chránime osobné údaje našich zákazníkov pri využívaní našich služieb konštrukcií (“Služby”) alebo počas návštev našich webových stránok na doméne zaplata.sk (“naše webové stránky”). Ustanovenia týchto podmienok ochrany súkromia sa uplatňujú od dátumu účinnosti uvedeného vyššie.
Tieto podmienky ochrany súkromia predstavujú informačné memorandum spoločnosti Joe Laughter s.r.o. Zverejnením týchto podmienok ochrany súkromia na našich webových stránkach a v predajni je zároveň splnená informačná povinnosti spoločnosti Joe Laughter s.r.o. , ako prevádzkovateľ v zmysle čl. 4 bodu 7. nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (“GDPR”) vydáva toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Účel spracovania osobných údajov

 • Plnenie zákonných povinností
  V určitých prípadoch sme povinní spracúvať osobné údaje na základe právnych predpisov. Vaše osobné údaje sme povinní uchovávať taktiež z dôvodu kontrol štátnych orgánov či ďalších regulačných orgánov Slovenskej republiky, Európskej únie a prípadne ďalších členských štátov.
 • Plnenie zmluvných povinností
  Osobné údaje spracúvame taktiež za účelom plnenia zmluvných záväzkov oboch zmluvných strán, a to najmä na to, aby zmluva bola uzatvorená a riadne plnená.
 • Súhlas so spracúvaním osobných údajov na dané účely
  V prípade záujmu návštevníka webových stránok o zasielanie newsletter-ov a ďalších reklamných oznámení bude prevádzkovateľ za týmto účelom na základe súhlasu spracúvať poskytnuté osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, organizácia, e-mailová adresa, telefón.

Je tiež možné, že ste nám udelili súhlas prostredníctvom e-mailu, ktorým sme Vás žiadali o aktualizáciu Vášho súhlasu na účel zasielania newsletter-ov, informatívneho obsahu a ponúk Joe Laugher s.r.o.

Poskytnuté osobné údaje budú spracúvané až do odvolania udeleného súhlasu, maximálne po dobu 3 rokov. Samotné spracúvanie poskytnutých osobných údajov bude uskutočňovať spoločnosť Joe Laughter s.r.o. .

Súhlas s týmto spracúvaním osobných údajov je úplne dobrovoľný a môže byť kedykoľvek odvolaný, a to zaslaním oznámenia o odvolaní súhlasu písomne na adresu prevádzkovateľa alebo sídla spoločnosti Joe Laughter s.r.o. (viď kontakt). Bez udelenia súhlasu nie je zasielanie reklamných oznámení spoločnosti Joe Laughter s.r.o. možné.

Aké osobné údaje získavame a prečo ich zbierame

 • Identifikačné údaje a adresa: akademický titul, meno, priezvisko, kontaktná adresa, miesto podnikania, IČO, DIČ
 • Elektronické kontaktné údaje: číslo mobilného telefónu, e-mailová adresa
 • Iné elektronické údaje: webová stránka, z ktorej návštevník webovú stránku spoločnosti Joe Laughter s.r.o. navštívil, anonymizovaná IP-adresa, dátum prístupu a doba prístupu, kód odpovede http, prenášané skupiny dát, údaje o prehliadači, krajine a mieste prístupu, poskytovateľ internetu a model zariadenia, meta informácie z dodaného obrazového materiálu
 • Ďalšie údaje potrebné na plnenie zmluvy: číslo bankového účtu
 • Ďalšie osobné údaje poskytnuté našimi klientmi na základe zmlúv, dodatkov či iných dokumentov uzatvorených za účelom poskytovania našich produktov a služieb.

Spracúvanie protokolových súborov

V rámci prístupu na svoje webové stránky spracúva prevádzkovateľ protokolové súbory o prístupe k týmto webovým stránkam, a to na účely ochrany svojich oprávnených záujmov spočívajúcich v zabezpečení ochrany webových stránok a zlepšení ich fungovania. Protokolové súbory sú spracúvané bez súhlasu návštevníka webovej stránky a sú uchovávané po dobu 30 dní od návštevy webovej stránky. Údaje spojené s cookies, ktoré sú uložené na serveroch spoločnosti Google, sú uchovávané po dobu 14 mesiacov a potom zmazané.

Spracúvanie týchto protokolových súborov bude uskutočňovať spoločnosť Joe Laughter s.r.o. . Tieto protokolové súbory môžu (ale nemusia) zahŕňať osobné údaje návštevníka webovej stránky:

 • webová stránka, z ktorej návštevník webovú stránku prevádzkovateľa navštívil;
 • dátum prístupu a doba prístupu;
 • prípadný dopyt návštevníka;
 • kód odpovede http;
 • prenášané skupiny dát;
 • údaje o prehliadači, krajine prístupu, poskytovateľovi internetu, rozlíšení obrazovky a operačnom systéme počítača návštevníka webovej stránky.

Použitie súborov cookie a analýza webových stránok

Na účely zlepšenia fungovania webových stránok, vyhodnocovanie ich návštevnosti a na účely optimalizácie marketingových aktivít používa prevádzkovateľ na svojich webových stránkach cookie súbory. Cookie súbory sú malé textové súbory, ktoré sú ukladané prostredníctvom prehliadača lokálne v počítači, pomocou ktorého je webová stránka zobrazená. Cookie súbory neslúžia na (a ani neumožňujú) osobnú identifikáciu užívateľa webovej stránky.  V prípade, že návštevník webovej stránky nesúhlasí s využívaním cookie souborov, môže zabrániť ich využívaniu zmenou nastavenia svojho prehliadača.

Vložený obsah z iných webových stránok

Články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku.

Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, včetne sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.

Analytika

K analýze webových stránok pomocou cookie súborov používa prevádzkovateľ službu Google Analytics, prevádzkovanú spoločnosťou Google Inc., so sídlom Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

Analýza pomocou služby Google Analytics prebieha anonymne, na základe zhromaždených cookie súborov, ktoré sú prenesené na server Google. Na webových stránkach spoločnosti Joe Laugher s.r.o. dochádza pred prenosom dát na serveri Google k anonymizácii Vašej IP-adresy. Google nebude prenesené dáta, vr. anonymizovanej IP-adresy, spájať s inými dátami. Tieto údaje používame na analýzu návštevnosti a vyhodnotenie efektivity online kampaní. Vyhlásenie Google o ochrane osobných údajov je k nahliadnutiu tu. Údaje spojené s cookies, ktoré sú uložené na serveri spoločnosti Google, sú uchovávané po dobu 14 mesiacov a potom zmazané.

Zberu cookie súborov a ich analýze prostredníctvom služby Google Analytics môže návštevník webovej stránky zabrániť zmenou nastavení prehliadača tu alebo využitím režimu inkognito podľa typu Vášho prehliadača.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Pri pridávaní záznamu v kontaktnom formulári sú údaje uchovávané oddelene.

Pre používateľov, ktorí sa zaregistrujú na našich webových stránkach (ak takí existujú), ukladáme aj osobné údaje, ktoré poskytujú, do ich užívateľského profilu. Všetci používatelia môžu kedykoľvek zobraziť, upraviť alebo odstrániť svoje osobné údaje (okrem zmeny používateľského). Správcovia webových stránok tiež môžu zobraziť a upraviť tieto informácie.

Aké práva máte nad svojimi údajmi

Ak ste na tejto webovej stránke použili kontaktný formulár, môžete požiadať o export vašich osobných údajov, ktoré o vás ukladáme, včetne údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tak isto požiadať o vymazanie osobných údajov. To sa ale netýka údajov, ktoré o vás musíme uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Priamy marketing

Na základe vami udeleného súhlasu, ktorý môže byť odvodený aj z vášho predchádzajúceho využívania našich Služieb za predpokladu, že spĺňal požiadavky podľa GDPR, môžeme tiež použiť vaše elektronické kontaktné údaje na marketingové účely, t. j. informovať vás o našich službách. Súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom zaslania e-mailovej správy na adresu: gdpr@zabavka.sk
Reklamné oznámenia, tzv. „Newsletter“ môžete zrušiť vypnutím tejto funkcie prostredníctvom odkazu na zrušenie odberu poskytnutej v každom e-maile, ktorý dostanete

Zdieľanie osobných údajov

Vaše osobné údaje môžeme poskytovať aj tretím osobám, ako sú (i)Osoby, ktoré pre nás zaisťujú technickú prevádzku určitej služby, či prevádzkovatelia technológií, ktoré pre naše služby využívame; (ii) Poskytovatelia právnych služieb; (iii) Poskytovatelia účtovných služieb; (iv) Poskytovatelia marketingových služieb. Vyplnením príslušného formulára objednávky našich Služieb alebo inou preukázateľnou formou, nám poskytnete výslovný súhlas na zdieľanie vašich osobných údajov s týmito poskytovateľmi služieb. Všetky informácie o týchto partneroch sú k dispozícii v Kódexe. S výnimkou vyššie uvedenou nesmú byť vaše osobné údaje zdieľané alebo poskytnuté žiadnej inej tretej osobe bez vášho súhlasu okrem nasledujúcich prípadov: (i) keď je Joe Laughter s.r.o. povinný poskytnúť osobné údaje v súlade so zákonom alebo príkazom orgánu verejnej moci; alebo (ii) ak je zdieľanie osobných údajov výslovne povolené príslušnými právnymi predpismi. Ak sú tretie osoby, s ktorými zdieľame vaše osobné údaje usadení mimo EÚ / EHP, vyjadrením súhlasu so spracovaním vašich osobných údajov v zmysle vyššie uvedeného súhlasíte s tým, že údaje môžeme previesť aj na tieto tretie osoby. V takýchto prípadoch Joe Laughter s.r.o. zabezpečí, aby spolupracoval len s osobami, ktoré sa nachádzajú v krajinách, ktoré zabezpečujú primeranú úroveň ochrany v zmysle všeobecného nariadenia na ochranu osobných údajov alebo že Joe Laughter s.r.o. uzatvoril s týmito osobami dohody so zodpovedajúcimi vzorovými zmluvnými doložkami, ktoré zabezpečia primerané záruky týkajúce sa ochrany súkromia a základných práv a slobôd jednotlivcov.

ZABEZPEČENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zaviazali sme sa bezpečne uchovávať vaše osobné údaje. Preto sme zaviedli adekvátne fyzické, technické a organizačné opatrenia a plány na ochranu a zabezpečenie zhromaždených údajov (ktoré vás však nezbavujú vašej povinnosti podniknúť náležité kroky na zabezpečenie vašich dát, najmä pri prenose vašich dát k nám). Cieľom týchto opatrení je odstrániť neoprávnené alebo nezákonné spracovanie vašich osobných údajov alebo náhodné, neoprávnené alebo nezákonné prístupy, používanie, prenos, spracovanie, kopírovanie, zmenu, stratu alebo poškodenie vašich osobných údajov. Napriek všetkým snahám o dodržiavanie pravidiel stanovených v príslušných právnych predpisoch nie je možné zabezpečiť bezpečnosť vašich osobných údajov, ak sú prenášané nezabezpečeným spôsobom. Vaše dáta budeme ochraňovať najmä (i) minimalizáciou údajov; (ii) obmedzením prístupu k vašim osobným údajom; (iii) pomocou hesla a kryptografie, ak je to potrebné; (iv) fyzickým zabezpečením; (v) ďalšími bezpečnostnými opatreniami (technickými a organizačnými), ktoré sú špecifikované a vysvetlené v Kódexe

ODVOLANIE SÚHLASU, PRÁVO NA PRÍSTUP, ZABUDNUTIE A SŤAŽNOSŤ

Váš dobrovoľne udelený súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať, a to prostredníctvom zaslania e-mailovej správy na adresu: gdpr@zabavka.sk. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá možnosť aj naďalej spracovávať vaše osobné údaje na základe súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu tiež nemá vplyv na spracovanie osobných údajov, ktoré spracovávame na inom právnom základe, ako je súhlas (t. j. hlavne ak je spracovanie nevyhnutné pre plnenie zmluvy, právnej povinnosti, či z iných dôvodov uvedených v platných právnych predpisoch) . Máte právo na poskytnutie podrobností o osobných údajoch, ktoré o vás spracovávame, a opravu alebo vymazanie osobných údajov (právo byť zabudnutý) alebo obmedzenie spracovania údajov, ktoré sa vás týkajú. Tieto práva môžete uplatniť a vaše osobné údaje upraviť alebo vymazať pomocou formulárov dostupných na našich webových stránkach a/alebo v sídle Joe Laughter s.r.o. alebo nás môžete kontaktovať na adrese gdpr@zabavka.sk. Ak však vaše žiadosti budú zjavne neopodstatnené, nadmerné alebo opakované, môžeme žiadosti odmietnuť. Ak máte pocit, že vaše údaje boli spracované nezákonne, kontaktujte nás na adrese gdpr@zabavka.sk a my sa zaväzujeme, že problém vyriešime. Zároveň máte právo namietať spracovávanie vašich osobných údajov a so svojou sťažnosťou sa obrátiť na orgán dohľadu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Dodatočné informácie

ZMENY PODMIENOK OCHRANY SÚKROMIA
Z času na čas môžeme zmeniť a/alebo aktualizovať Podmienky ochrany súkromia o čom
budete informovaní na našej webovej stránke a v sídle Joe Laughter s.r.o.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov či získavania a spracúvania Vašich osobných údajov, prosím použite odkaz kontaktujte nás.